Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Пазарджик, 09.03.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал от Александър Венелинов Кръстев и констатирани нарушения на Изборния кодекс в община Септември и установяване на нарушение по реда на чл. 496, ал.1, изр. II от ИК.

Докладван беше следния проект на решение:

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 във вр. с чл. 496, ал.1, изр. II от ИК, при следната фактическа обстановка.

При условията на чл. 496, ал.1 от ИК, Янчо Дрянов и Васил Стефанов в качеството им на представители на Районна избирателна комисия – Пазарджик, в резултат на рутинна проверка относно спазване на разпоредбите на Изборния кодекс, констатираха в 11,15 ч. – на входа на община Септември до магазин за мебели УНИКА, в 11,30 ч. – срещу входа на сградата на община Септември – кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и бул. „България“, в 11.35 ч. – в гр. Септември, бул. „България“ № 23 постери, изобразяващи кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември. За извършените констатации е съставен констативен протокол, към който е приобщен снимков материал, отразяващ различни местоположения в границите на населеното място гр. Септември и неговото землище – бул. „България“ № 23; кръстовище между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „България“; вход на гр. Септември;

Същевременно в Районна избирателна комисия е постъпил и сигнал с вх.№ 1- ЖС/09.03.2023 г., в 13:34 ч., подаден от Александър Венелинов Кръстев.

В сигнала се твърди, че на територията на община Септември, а именно: на входа на гр. Септември откъм с. Варвара, на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Калина“, на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Александър Стамболийски“, на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Иван Вазов“ и на входа на гр. Септември откъм с. Злокучене са поставени агитационни материали в нарушение на ИК, а г-жа Васка Йорданова Рачева – действащ кмет на община Септември, фигурира върху агитационен материал заедно с              г – н Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител. Поддържа се, че описаните изображения представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс, като същите са изготвени и поставени в нарушение на чл. 183, ал.4 от Изборния кодекс, а именно нарушение на добрите нрави. Към сигнала са ангажирани писмени доказателства, съставляващи снимков материал на посочените в сигнала агитационни материали.

При съобразяване на посочения по – горе констативен протокол, удостоверяващ констатации на членове на Районна избирателна комисия – Пазарджик, както и от събрания в хода на проверката, а и от приложения към сигнала снимков материал, става ясно, че на територията на землището на гр. Септември са поставени агитационни материал, изобразяващи кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Стефан Мирев и кмета на Община Септември – Васка Рачева, номер 2, с който коалицията участва в изборите за НС насрочени за 02.04.2023 г., ръчичка, посочваща номер 104, отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурата ГЕРБ, а така също и текст в едър шрифт „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“.

Комисията намира, че сигнала е допустим за разглеждане, а по същество е основателен.

От правна страна, Районна избирателна комисия – Пазарджик, за да се произнесе приема за релевантно следното.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден. (чл. 183 от Изборния кодекс). При липсата на регламентирано с Изборния кодекс легално определение на  "агитационен материал" следва да се изходи от общоприетото значение на употребеното словосъчетание, като най - общо казано, съобразно тълкуването на думите "агитация" и "материал", това словосъчетание означава осъществяване на дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или върху части от него, при използването на събрани факти, документи и други веществени носители на информация. Изборния кодекс в § 1, т.17 от ДР на ИК определя, че „предизборна агитация“ е  призив към подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.                               В действителност в разпоредбата на чл.183, ал.1 от ИК са изброени видове агитационни материали, като е предоставена на субектите на изборния процес свобода на избор на изявите им да агитират. Нормите касаят „ материали“, т.е. агитация, призив за подкрепа върху материален, овеществен носител.

Безспорно описаните в сигнала, а и установените при проверка транспаранти/рекламни пана съставляват агитационен материал по см. на чл. 183 от ИК.

Безспорно е, че идентифицирането на едно лице може да бъде осъществено и с неговите физически признаци, като съвсем логично е да се асоциира идентификацията на лицето със заеманата длъжност или друго служебно качество. Лицата, изпълняващи държавно-властнически функции, участвайки и заемайки различни позиции в структурите на органите, нормативноустановени и като органи на изпълнителна власт придобиват и допълнителните отговорности от морален характер да съобразяват изразяването си и заеманите позиции, включително и изразяването на политическите си възгледи именно със хипотетичната възможност да се направи привръзка между личността и служебното качество.

В разпоредбата на чл. 183, ал.4 от ИК се въвежда забрана за предизборна агитация в нарушение на добрите нрави. Поначало моралните принципи и норми, установени в обществото, не са предмет на правно регулиране. Обичайно нормативните актове не ги дефинират, а директно препращат към тях. Нито Конституцията, нито отделните закони дефинират "добрите нрави", тъй като се отнася за типично понятие на морала и етиката, установени в обществото, но въздигнати в правна норма тяхното спазване се санкционира в определени хипотези. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Така Решение № 3095/14.03.2017 г. по адм. дело № 2933/2017 г. на Върховния административен съд на Република България.

Нарушаването на тези принципи и ценности следва да се приеме,  че е налице в случая, което е включено в понятието добрите нрави по чл.183, ал.4 ИК, така като твърди подателя на сигнала. Районна избирателна комисия – Пазарджик приема, че включването на образа на г-жа Васка Йорданова Рачева, кмет на Община Септември в обсъжданите , е нарушение на понятието „добрите нрави“, визирани в обсъжданата разпоредба. Предстоящите предсрочни избори за народни представители на 02 април 2023 г. са важно събитие с национално значение и всякакво вмешателство или внушения, породени от участието на лица, които в достатъчна степен са разпознаваеми като служебни лица, са недопустими.

Нарушен е основен принцип в провеждането на изборите, а именно - чл. 3, ал. 1 от ИК „изборите се произвеждат, въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право, с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите“. С поставянето върху агитационния материал един до друг кандидата за народен представител и кмета на община Септември се нарушава именно равнопоставеността между всички останали кандидатите за народни представители. По този начин, лице упражняващо държавно-властнически правомощия, в качеството си на заемащо длъжността Кмет на община Септември, участва пряко в агитацията за кандидат за народен представител. Недопустимо е орган на власт да агитира в полза на конкретна политическа сила, което от своя страна застрашава упражняването на свободното право на глас на гражданите, предвид множеството властнически правомощия, които кметът на община има спрямо гражданите и юридическите лица на територията на съответната община. чрез включването в предизборната кампания на определен кандидат за народен представител издигнат от коалиция от партии, на кмета на Община Септември, съответния участник в изборния процес

Ето защо, Районна избирателна комисия – Пазарджик от фактическа страна приема за установени твърденията за поставени агитационни материали със съдържание и местоположение съгласно сигнала, твърденията на подателя на сигнала се потвърждават, както от приложения към сигнала снимков материал, така и при извършената проверка на 09.03.2023 г. от членовете на Районна избирателна комисия – Пазарджик Янчо Дрянов и Васил Стефанов при констатации съгласно констативен  протокол от същата дата.

Безспорно доверието в изборния процес е особено важен държавен и обществен интерес, като изпълнението на актовете на Районната избирателна комисия следва да се ползва с предварително изпълнение в този случай – по отношение на премахване и изземване на агитационните материали, изготвени и поставени в нарушение на закона, с оглед на което предварително изпълнение следва да бъде допуснато. Допълнителен аргумент е и обстоятелството, че несвоевременното изпълнение на решението в тази част би довело до нарушение на равнопоставеността в предизборната кампания, която е за срок от 30 дни.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20,  чл.496, ал.1 и ал.2, т.2 чл.480, ал.2 във вр.с.чл.183, ал.4 и чл.186 от ИК, Районна избирателна комисия -Пазарджик

РЕШИ:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал.4 от ИК от страна на Васка Йорданова Рачева и Стефан Неделчев Мирев.
 2. ОПРАВОМОЩАВА председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик да състави акт за установяване на нарушение на Васка Йорданова Рачева.
 3. ОПРАВОМОЩАВА председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик да състави акт за установяване на нарушение на Стефан Неделчев Мирев.
 4. УКАЗВА на Кмета на Община Септември премахването на агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал.4 от ИК в горния смисъл, находящи се на територията на община Септември.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК РИК Пазарджик ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящото решение в частта по т. 4 относно премахването на агитационните материали. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване по реда на чл. 60, ал.5 от АПК в                             3 (три) – дневен срок пред Административен съд – Пазарджик.

 След съставянето и връчването на актовете, същите да се изпратят на Областния управител на област Пазарджик за издаване на наказателни постановления.

 

След провеждане на поименно гласуване и с оглед резултатите от същото не се формира мнозинство по реда на чл. 70, ал.4, изр. I от ИК, с оглед на което при условията на чл. 70, ал.4, изр. II от ИК, Районна избирателна комисия – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

От Христо Николов Вълков – член на Районна избирателна комисия – Пазарджик

 

 

С оглед постановеното решение за отхвърляне Решение № 81 – НС/09.03.2023 г. изразявам несъгласието си със същото и считам, че от събраните в хода на проверката и приложените към сигнала доказателства безспорно се установява нарушението на добрите нрави от страна на Васка Рачева и Стефан Мирев. Неспазването на изборните правила подронва доверието в изборния процес, още повече, когато тези нарушения са реализирани от лице, заемащо държавно- властническа позиция.

 

Христо Вълков

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 09.03.2023 в 18:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения