Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Пазарджик, 13.03.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал с вх. № 2-ЖС/13.03.2023г., 09:20 ч. от Петя Николаева Цанкова – кандидат за народен представител в 13 МИР Пазарджик от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и констатирани нарушения на Изборния кодекс в община Септември и установяване на нарушение на изборното законодателство относно изготвяне на агитационни материали, накърняващи добрите нрави.

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 във вр. с чл. 496, ал.1, изр. II от ИК, при следната фактическа обстановка.

Постъпил е сигнал с вх.№ 2 –ЖС от 13.03.2023 г. 9,20 ч., получен на електронната поща на Районна избирателна комисия – Пазарджик с подател на сигнала Петя Николаева Цанкова, кандидат за народен представител в 13 МИР Пазарджик от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. С разглеждания сигнал се уведомява Районна избирателна комисия – Пазарджик за нарушения на изборното законодателство, изразяващо се в изготвяне и поставяне на агитационни материали, изготвени в нарушение на нормата на чл. 183, ал.4 от Изборния кодекс. В сигнала са посочени местоположения на поставените, твърдени като незаконосъобразни агитационни материали в населени места, находящи се на територията на община Септември – гр. Септември, гр. Ветрен, с. Ветрен дол. Твърди се, че на посочените агитационни материали са изобразени Васка Рачева, кандидата на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ Стефан Мирев, кмета на гр. Ветрен – Радослав Лютаков и председателя на общинския съвет на Община Септември – Кирил Тодорин. Към разглеждания сигнал са ангажирани и приложени писмени доказателства, съставляващи снимки на агитационните материали, цитирани в подадения сигнал. Поддържа се, че описаните изображения представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс, като същите са изготвени и поставени в нарушение на чл. 183, ал.4 от Изборния кодекс, а именно нарушение на добрите нрави. Към сигнала са ангажирани писмени доказателства, съставляващи снимков материал на посочените в сигнала агитационни материали.

За изясняване на изложените в сигнала обстоятелства, при съобразяване на Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик, както и резолюция от 13.03.2023 г., съгласно т.3 от  Решение № 62 от 4 април 2019 г. на Централна избирателна комисия е извършена проверка от Иванка Гатина – Зам. председател на РИК – Пазарджик и Васил Стефанов, Зам. председател на РИК – Пазарджик, като за проверката е съставен констативен протокол, удостоверяващ следните констатации:

Днес, 13.03.2023 г., по повод постъпил сигнал вх. № 2-ЖС от 13.03.2023г. от Петя Николаева Цанкова, кандидат за народен представител в 13 МИР Пазарджик от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е извършена проверка от Васил Цветанов Стефанов и Иванка Василева Гатина - заместник председатели на РИК Пазарджик. Констатирано е следното:

На територията на Община Септември са поставени агитационни материали на следните места:

 1. В с. Бошуля, на разклона към гр. Септември в 11.05 ч. е констатиран поставен постер изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев, Васка Рачева - кмет на община Септември и Христина Венчева- кмет на с. Бошуля.
 2. На входа на гр. Септември откъм с. Злокучене в 11.10 ч. е констатиран поставен постер изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември.
 3. В гр. Септември, в началото на бул. „България“ в 11.15 ч. е констатиран поставен постер изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември.
 4. В гр. Ветрен на главен път в дясно, в парка до бившата баня в 11.30 ч. е констатиран поставен постер изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември и Радослав Лютаков - кмет на гр. Ветрен.
 5. В центъра на гр. Ветрен 11.35 ч. са констатирани поставени 2 броя постери изобразяващи кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември и Кирил Тодорин- председател на  общински съвет Септември.
 6. В гр. Ветрен, на площада пред Кметството и на главната улица срещу Кметството в 12.20 ч. са констатирани поставени 2 броя постери изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември и Радослав Лютаков- кмет на гр. Ветрен.
 7. В гр. Ветрен, до магазин за хранителни стоки „Бикови“ в 12.30 ч. е констатиран поставен постер изобразяващ кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев и Васка Рачева, кмет на община Септември и Радослав Лютаков - кмет на гр. Ветрен.

На постерите е виден номера на ПП „ГЕРБ“, с който участват в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. и е посочен преференциалния номер 104 на кандидата за народен представител от ПП „ГЕРБ“ Стефан Мирев.

При проверката са направени и снимки, привлечени като доказателства към констативния протокол – 8 броя снимки.

При съобразяване на посочения по – горе констативен протокол, удостоверяващ констатации на членове на Районна избирателна комисия – Пазарджик, както и от събрания в хода на проверката, а и от приложения към сигнала снимков материал, става ясно, че на територията на землището на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Ветрен дол, с. Бошуля са поставени агитационни материали, изобразяващи кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Стефан Мирев и кмета на Община Септември – Васка Рачева, съответно Христина Венчева- кмет на с. Бошуля, Радослав Лютаков - кмет на гр. Ветрен, Кирил Тодорин- председател на  общински съвет Септември, номер 2, с който коалиция „ГЕРБ-СДС“ участва в изборите за НС насрочени за 02.04.2023 г., ръчичка, посочваща номер 104, отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурата ГЕРБ, а така също и текст в едър шрифт „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“.

Комисията намира, че сигналът е допустим за разглеждане, а по същество е основателен.

От правна страна, Районна избирателна комисия – Пазарджик, за да се произнесе приема за релевантно следното.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден. (чл. 183 от Изборния кодекс). При липсата на регламентирано с Изборния кодекс легално определение на  "агитационен материал" следва да се изходи от общоприетото значение на употребеното словосъчетание, като най - общо казано, съобразно тълкуването на думите "агитация" и "материал", това словосъчетание означава осъществяване на дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или върху части от него, при използването на събрани факти, документи и други веществени носители на информация. Изборния кодекс в § 1, т.17 от ДР на ИК определя, че „предизборна агитация“ е  призив към подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.В действителност в разпоредбата на чл.183, ал.1 от ИК са изброени видове агитационни материали, като е предоставена на субектите на изборния процес свобода на избор на изявите им да агитират. Нормите касаят „ материали“, т.е. агитация, призив за подкрепа върху материален, веществен носител.

Безспорно описаните в сигнала, а и установените при проверка транспаранти/рекламни пана съставляват агитационен материал по см. на чл. 183 от ИК.

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В своята трайна практика Върховният административен съд приема, че за да е налице нарушение на правилата за агитация, е достатъчно да бъде направено политическо внушение – решение № 7133 от 27.05.2014 г. по адм.д. № 6889/2014 г. на Върховния административен съд, съгласно което „Всяка форма на отправяне на политически внушения за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет следва да се възприема за „предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК“. В посоченото решение ВАС приема също, че „Разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК систематически се намира в Раздел ІІ „Предизборна агитация“ на ИК, който е от Глава Дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, а отправянето по политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Макар и по друг повод, предизборната агитация винаги е възприемана като отправяне под всякаква форма на политически внушения. В този смисъл е и решение на ВАС № 3581/23.03.2017 г. по адм.д. № 3270/2017 на ВАС – Taка РЕШЕНИЕ № 1008-ПВР 21 ноември 2021 г., РЕШЕНИЕ № 998-ПВР 21 ноември 2021 г., РЕШЕНИЕ № 948-ПВР/НС 14 ноември 2021г. на Централна избирателна комисия.

Безспорно е, че идентифицирането на едно лице може да бъде осъществено и с неговите физически признаци, като съвсем логично е да се асоциира идентификацията на лицето със заеманата длъжност или друго служебно качество. Лицата, изпълняващи държавно-властнически функции, участвайки и заемайки различни позиции в структурите на органите, нормативноустановени и като органи на изпълнителна власт придобиват и допълнителните отговорности от морален характер да съобразяват изразяването си и заеманите позиции, включително и изразяването на политическите си възгледи именно със хипотетичната възможност да се направи привръзка между личността и служебното качество.

В разпоредбата на чл. 183, ал.4 от ИК се въвежда забрана за предизборна агитация в нарушение на добрите нрави. Поначало моралните принципи и норми, установени в обществото, не са предмет на правно регулиране. Обичайно нормативните актове не ги дефинират, а директно препращат към тях. Нито Конституцията, нито отделните закони дефинират "добрите нрави", тъй като се отнася за типично понятие на морала и етиката, установени в обществото, но въздигнати в правна норма тяхното спазване се санкционира в определени хипотези. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Така Решение № 3095/14.03.2017 г. по адм. дело № 2933/2017 г. на Върховния административен съд на Република България.

Нарушаването на тези принципи и ценности следва да се приеме,  че е налице в случая, което е включено в понятието добрите нрави по чл.183, ал.4 ИК, така като твърди подателя на сигнала. Районна избирателна комисия – Пазарджик приема, че включването на образа на г-жа Васка Йорданова Рачева, кмет на Община Септември, председателя на Общински съвет Септември – г-н Кирил Тодорин и кмета на град Ветрен – г-н Радослав Лютаков, г-жа Христина Венчева в обсъжданите, е нарушение на понятието „добрите нрави“, визирани в обсъжданата разпоредба. Предстоящите предсрочни избори за народни представители на 02 април 2023 г. са важно събитие с национално значение и всякакво вмешателство или внушения, породени от участието на лица, които в достатъчна степен са разпознаваеми като служебни лица, са недопустими.

Нарушен е основен принцип в провеждането на изборите, а именно - чл. 3, ал. 1 от ИК „изборите се произвеждат, въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право, с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите“. С поставянето върху агитационния материал един до друг кандидата за народен представител и кмета на община Септември, председателя на Общински съвет Септември и кмета на град Ветрен, кмета на с. Бошуля се нарушава именно равнопоставеността между всички останали кандидатите за народни представители. По този начин, лице упражняващо държавно-властнически правомощия, в качеството си на заемащо длъжността Кмет на община Септември, Председател на Общински съвет гр. Септември и Кмет на кметство град Ветрен, Кмет на кметство с. Бошуля участва пряко в агитацията за кандидат за народен представител. Недопустимо е орган на власт да агитира в полза на конкретна политическа сила, което от своя страна застрашава упражняването на свободното право на глас на гражданите, предвид множеството властнически правомощия, които кметът на община има спрямо гражданите и юридическите лица на територията на съответната община, чрез включването в предизборната кампания на определен кандидат за народен представител издигнат от коалиция от партии, на кмета на Община Септември, Председателя на Общински съвет гр. Септември и Кмета на кметство град Ветрен, Кмет на кметство с. Бошуля съответния участник в изборния процес.

Ето защо, Районна избирателна комисия – Пазарджик от фактическа страна приема за установени твърденията за поставени агитационни материали със съдържание и местоположение съгласно сигнала, твърденията на подателя на сигнала се потвърждават, както от приложения към сигнала снимков материал, така и при извършената проверка на 13.03.2023 г. от членовете на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Гатина и Васил Стефанов при констатации съгласно констативен  протокол от същата дата.

Безспорно доверието в изборния процес е особено важен държавен и обществен интерес, като изпълнението на актовете на Районната избирателна комисия следва да се ползва с предварително изпълнение в този случай – по отношение на премахване и изземване на агитационните материали, изготвени и поставени в нарушение на закона, с оглед на което предварително изпълнение следва да бъде допуснато. Допълнителен аргумент е и обстоятелството, че несвоевременното изпълнение на решението в тази част би довело до нарушение на равнопоставеността в предизборната кампания, която е за срок от 30 дни.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20,  чл.496, ал.1 и ал.2, т.2 чл.480, ал.2 във вр.с.чл.183, ал.4 и чл.186 от ИК, Районна избирателна комисия -Пазарджик

РЕШИ:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал.4 от ИК от страна на Васка Йорданова Рачева, Кирил Николаев Тодорин, Радослав Иванов Лютаков, Стефан Неделчев Мирев, Христина Георгиева Венчева.
 2. ОПРАВОМОЩАВА зам. председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Василева Гатина, определена съгласно Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя и във вр. с чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение на Васка Йорданова Рачева.
 3. ОПРАВОМОЩАВА зам. председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Василева Гатина, определена съгласно Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя и във вр. с чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение на Кирил Николаев Тодорин.
 4. ОПРАВОМОЩАВА зам. председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Василева Гатина, определена съгласно Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя и във вр. с чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение на Радослав Иванов Лютаков.
 5. ОПРАВОМОЩАВА зам. председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Василева Гатина, определена съгласно Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя и във вр. с чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение на Стефан Неделчев Мирев.
 6. ОПРАВОМОЩАВА зам. председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик Иванка Василева Гатина, определена съгласно Заповед № 1/17.02.2023 г. на Председателя и във вр. с чл. 496, ал.2, т.2 от ИК да състави акт за установяване на нарушение на Христина Георгиева Венчева.
 7. УКАЗВА на Кмета на Община Септември незабавно да премахне агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал.4 от ИК в горния смисъл, находящи се на територията на община Септември.
 8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК РИК Пазарджик ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящото решение в частта по т. 7 относно премахването на агитационните материали.

При съобразяване на нормата на чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс след съставянето и връчването на актовете, същите да се изпратят на Председателя на Централна избирателна комисия или на оправомощено от него длъжностно лице за издаване на наказателни постановления.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия – Пазарджик в 3 (три) дневен срок от обявяването му.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение по т.8 подлежи на обжалване по реда на чл. 60, ал.5 от АПК в 3 (три) – дневен срок пред Административен съд – Пазарджик.

Зам. председател: Иванка Василева Гатина

За секретар: Христо Николов Вълков

* Публикувано на 13.03.2023 в 16:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения