Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 106-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движения за права и свободи“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление по образец 39-ЕП на основание чл.118, ал. 1 от Изборния кодекс, от Юмер Хамза – упълномощен с пълномощно № 77/25.03.2019 г. от Мустафа Сали Карадайъ  представляващ ПП „Движения за права и свободи“, заведено под №2-ЗС от 21.05.2019 г. в 13:45 часа  във входящия регистър застъпници по описа на РИК-Пазарджик, за регистрация на 175(сто седемдесет и пет) застъпника, с приложени-списък на хартиен и електронен носител, съдържащи имената и ЕГН, заверено копие на пълномощно и 175 бр. декларации (Приложение № 43-ЕП) на всяко от заявените като застъпници лица.

След проверка в „Информационно Обслужване“ АД на предоставения списък със застъпници и на основание чл. 72 ал. 1 т. 15 и чл. 118 ал. 2 и чл. 122 от ИК и Решение № 59 от 04.04.2019 г. на ЦИК, РИК 13 – Пазарджик

РЕШИ:

1.Регистрира 175(сто седемдесет и пет) броя застъпници на кандидатска листа на ПП „Движения за права и свободи“ в 13 – Пазарджишки избирателен район както следва:
 

Име, презиме и Фамилия

Иван Петров Янев

Катя Петрова Тумбева

Катерина Ангелова Ангелова

Цветана Иванова Колунчева

Иванка Георгиева Балинова

Семра Гюрсел Саид -Алиман

Медиха Алиева Боз

Юсню Метин Реджо

Сали Азизов Асанов

Йордан Василев Йорданов

Иванка Петрова Господинова

Йорданка Василева Димитрова

Лиляна Стоянова Янкова

Райна Атанасова Николова

Тончо Василев Радев

Николай Илиев Тодоров

Христо Илиев Тодоров

Янко Методиев Исаев

Неджаип Мехмедов Алиев

Али Юсеинов Садъков

Ангел Стоянов Кузев

Ахмед Мусов Дрангин

Али Мехмед Исмаили

Мехмед Местан Местан

Муса Мехмед Асан

Альоша Младенов Мечев

Мустафа Али Гюнай

Мустафа Емин Гюнай

Реджеп Али Алендаров

Бисер Янков Чонев

Али Балик Калъчев

Джемал Мехмедов Кехайов

Фатима Мустафа Чауш

Салих Верхад Салих

Снежана Миткова Горумова

Салих Муса Мохамед

Хатидже Ахмедова Кехайова

Емил Александров Юруков

Мирослав Манушев Баръмов

Али Мусов Садъков

Десислава Антимова Налбантова

Али Ибрахим Али

Пламен Детелинов Доспатски

Ибрахим Мусов Мърцев

Мехмед Муса Муса

Борислав Йорданов Йорданов

Анета Иванова Медева

Марин Николаев Манолов

Янко Митков Йосифов

Мая Асенова Георгиева

Живка Юлианова Гавазова

Музафер Нуриева Медева-Рюстем

Мустафа Юсеинов Велиев

Здравка Цветанова Мечова

Благовест Стоянов Стоянов

Заприн Стоянов Асенов

Али Мустафа Чинар

Янко Йосифов Фердов

Айри Арамис Гарибов

Райко Бориславов Ангелов

Асен Манолов Молов

Веселин Стефчов Йосифов

Янко Нонков Асенов

Васил Георгиев Асенов

Красимир Маринов Батаклиев

Михаил Асенов Молов

Федя Асенов Радков

Красимир Янев Манчев

Стоян Кирчов Асенов

Марин Христов Янков

Емил Янков Минчев

Красимир Стефчов Щерев

Янко Йосифов Михайлов

Йосиф Йосифов Минчев

Радко Стефанов Йосифов

Ангел Василев Янков

Красимир Атанасов Костадинов

Янко Методиев Тодоров

Георги Петков Радев

Десислава Иванова Предьова

Илия Илиев Асенов

Вальо Богомилов Тодоров

Кирил Йорданов Томов

Добринка Запрянова Александрова

Пана Георгиева Радева

Иванка Симеонова Дюлгярова

Асен Богомилов Тодоров

Васил Цанков Мирчев

Александър Георгиев Янков

Карамфила Янкова Ангелова

Снежана Тодорова Янкова

Роман Юлианов Ангелов

Методи Христов Тодоров

Запрянка Василева Ангелова

Анета Христова Тодорова

Цонка Христова Добрева

Десислава Данчева Янева

Асен Георгиев Янков

Албена Юлианова Асенова

Анелия Емилова Михалева

Лиляна Димитрова Радева

Христо Ангелов Тодоров

Марияна Александрова Янкова

Радостина Красимирова Тодорова

Георги Бориславов Янков

Мюмюн Хюсеин Дурмуш

Рафет Ахмедов Ахмедов

Али Ахмедов Билялов

Сергей Богомилов Кафеджиев

Енгин Мустафа Рапчина

Иван Ангелов Димов

Михаил Иванов Димов

Игнат Янков Топалов

Симион Димитров Азовски

Коста Илиев Черваров

Пламен Александров Александров

Катя Райчева Герджикова

Живко Асенов Герджиков

Нелгюн Ахмедова Дангова

Назире Исмаилова Алишева

Мелекпер Мюмюнова Алишева

Али Исмаилов Алишев

Вейсал Кязимов Халибрямов

Васви Мехмедов Абдиалиев

Елдъз Алиева Ходжова

Нериман Шукри Дуран

Ифет Илкерова Жребичкалиева

Айше Юмерова Ханджиева

Ивелина Иванова Дурали

Мария Иванова Калинова

Тюркян Мустафова Авджибашиева

Айрие Рифатова Авджибашиева

Исмаил Мюмюн Халил

Иван Троцки Малев

Инка Албенова Дурлева

Пламен Ясенов Горумов

Емилия Манушева Тричкова

Емилия Цанкова Цанкова

Лидия Елинова Балиева

Адриана Бенчова Фотенлиева

Силвия Кременова Милева

Емилия Орлинова Мърцева

Елисавета Ангелова Нунева

Джемиле Халил Дрикова

Афизе Юсеинова Медова

Къзие Муса Чукалова

Красимира Вергилова Карталова

Силвия Миранова Кушлова

Анелия Ивова Порчева

Зеки Бекир Асан

Юсеин Садък Рамадан

Салим Рамадан Салим

Руска Василева Велева

Метин Зеки Бекир

Сали Сюлеман Сали

Йордан Димитров Александров

Божидар Пламенов Пазаров

Митко Троянов Андреев

Бисер Златков Калев

Ангел Крумов Морозов

Страхил Запринов Янков

Илина Тодорова Йотова

Кунка Иванова Ангелова

Даниела Николова Николова

Йонка Иванова Георгиева

Йосиф Радев Ченчев

Цеца Владиславова Кирилова

Ники Георгиев Йорданов

Анна Асенова Павлова

Димитър Петрушев Колев

Салих Салихов Османджиков

Саит Халил Мехмед

Антон Николов Мехов

Фатме Салих Молаахмед

Исмаил Сефедин Чалъшкан

 

2.Публикува списъка на регистрираните застъпници на интернет страницата си, като на регистрираните застъпници да се издаде удостоверение.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения