Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
Пазарджик, 21.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа от Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление по образец 39-ЕП на основание чл.118, ал. 1 от Изборния кодекс, от Димитър Петков – упълномощен с пълномощно №7/11.05.2019 г.  от Диана Ангелова Димитрова представляващ Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев, заведено под №1-ЗС от 21.05.2019 г. в 9:10 часа  във входящия регистър застъпници по описа на РИК-Пазарджик, за регистрация на 37(тридесет и седем) застъпника, с приложени списък на хартиен и електронен носител, съдържащ имената и ЕГН, заверено копие на пълномощно и 37 бр. декларации (Приложение № 43-ЕП) на всяко от заявените като застъпници лица.

След проверка в  „Информационно Обслужване“ АД на предоставения списък със застъпници и на основание чл. 72 ал. 1 т. 15 и чл. 118 ал. 2 и чл. 122 от ИК и Решение № 59 от 04.04.2019 г. на ЦИК, РИК 13 – Пазарджик установи, че на 4 лица имената на лицето не съвпадат с НБД Население, поради което

РЕШИ:

1.Регистрира 33 (тридесет и три) броя застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет Николай Ненчев в 13 – Пазарджишки избирателен район както следва:

собствено, бащино и фамилно име на застъпника

Сийка Стойнова Барзекова

Николета Маринова Барзекова

Тодор Нешев Нешев

Пепа Петрова Нешева

Лушка Петрова Влайкова

Ангел Николов Васев

Ангелина Илиева Юрукова

Стоянка Иванова Загорска

Цветанка Костадинова Ножделова

Стефан Атанасов Спасов

Спас Ангелов Гълъбов

Кристина Иванова Георгиева

Васил Димитров Василев

Чавдар Иванов Куцалев

Теодора Васкова Нистерова

Мария Дамянова Вълчева

Кирил Александров Кърмов

Петър Стоянов Гагаров

Зарко Иванов Лазаров

Тошко Димитров Георгиев

Димитър Николаев Алексов

Силвия Иванова Георгиева

Спаска Петрова Пилафова

Васил Бойков Такев

Гергана Каменова Георгиева

Тодор Самуилов Енчев

Елена Спасова Караянкова

Димитър Иванов Велчев

Славка Тодорова Костова

Емилия Яворова Милева

Христина Тодорова Дойкова

Мария Стефанова Мадина

Теменужка Стоименова Иванова

 

  1. Отказва да регистрира в публичният регистър на застъпниците:

Име

Димитрия Манова Лютова

Валентин Георгиев Цвятков

Магдалена Деянова Петрова

Албена Огнянова Колева

 

3.Публикува списъка на регистрираните застъпници на интернет страницата си, като на регистрираните застъпници да се издаде удостоверение.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения