Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 308-НС
Пазарджик, 02.10.2022

ОТНОСНО: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

На 02.10.2022 г. в 19.45 ч РИК Пазарджик установи, че при предаването на машините на 01.10.2022 г представителят на „СИЕЛА НОРМА“ АД е допуснал следната грешка: на секция с № 132400005-Ракитово е предадена СУЕМГ, предназначена за гласуване в секция с №132400006-Ракитово, и обратно - на секция с № 132400006-Ракитово е предадена СУЕМГ, предназначена за гласуване в секция с №132400005-Ракитово. В двете секции през целия изборен ден е гласувано със съответното грешно предадено СУЕМГ, поради което резултатите от гласуванията в тези две секции, следва да се установяват по реда на процедурата по броене на контролните разписки.      

С оглед изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 1 и 2 и чл. 269 от ИК

РЕШИ:

 1. За установяване на резултатите от гласуването в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово следва да се извърши чрез преброяване на контролните разписки.
 2. Секретарят на община Ракитово да предаде на СИК № 132400005-Ракитово и на СИК № 132400006-Ракитово по един формуляр от секционен протокол –Приложение № 84-НС-кр.
 3. СИК № 132400005-Ракитово и СИК № 132400006-Ракитово да върнат на секретаря на общината предоставения им формуляр на Приложение № 9-НС към методическите указания, за което да се подпише приемо-предавателен протокол в обикновена форма.

            Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 04.10.2022 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 309-НС / 08.10.2022

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

 • № 308-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

 • № 307-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

всички решения